Formularz odstąpienia od umowy

……………………………, dnia…………….

………………………………….......

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………………………..

………………………………………………………..…

   Adres zamieszkania

 

e-dyplomy Zbigniew Spychała

Warszawska 106A/22

 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225)[1]

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

zawartej dnia......................................................w..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

na konto nr..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 

Zwracam ......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

                                                                                                    ……………………………………….

                                                                                                 podpis Konsumenta 

 

UWAGA Zwracane zamówienie prosimy kierować na adres:

e-dyplomy Zbigniew Spychała

dra Jana Huberta 95

05-300 Mińsk Mazowiecki